Lễ công bố sự biến đổi nhảy vọt của TaiHan Vina (New World Hotel Sài Gòn)

Ngày đăng: 25-07-2016
Thành lập bởi liên doanh gồm Taihan Electric Wire(70%), Sacom (30%)
Thành lập nhà máy cáp viễn thông (01/2006) 
Thành lập nhà máy cáp điện (05/2007)
TEC mua lại toàn bộ TSC (06/2016) va TSC đổi tên thành TCV
 
 
 
 
 
 

 
Tags: